Raid Boss Furious Thieles на карте Lineage 2

Описание Raid Boss Furious Thieles в Lineage
Raid Boss Furious Thieles на большой карте линейдж 2
Raid Boss Furious Thieles на карте Lineage C4